Make your own free website on Tripod.com

Okinawan Shorin-ryu Karate-Do

Back to Homepage

Kobudo "Ancient Weapons"

The dojo teaches all styles of weapons; Shinken Taira's Ryukyu Kobudo, Yamanni-ryu, and Matayoshi style.  The weapons are as follows:  Bo, Sai, Nunchucku, Kama, Tunfa, Tekko, Techu, Nunti-bo, Manji-sai, Suruchin, Eku, Tinbei & Rochin, Nitan, and  Jo.     


Traditional Shobayashi Kobudo Kata
Chatan Yara no sai
Towata no sai
Tokumini no kun
Sakugawa no kun
Pinan no nunchaku